Ερευνητικές Δραστηριότητες

•         Εκτεταμένα πειράματα αγρού σε όλη τη Θεσσαλία με ενεργειακές καλλιέργειες (ελαικράμβη, ηλίανθος, σόργο, σόγια). Μελετήθηκε η προσαρμοστικότητα και οι συνθήκες παραγωγής (κατεργασία, άρδευση, λίπανση, ποικιλία κ.λ.π.)

•         Δοκιμές της απόδοσης των βιοκαυσίμων σε ντηζελοκινητήρες (μετρήσεις ισχύος, σύστασης των καυσαερίων, επίδρασης των φυτικών ελαίων στον κινητήρα). Πραγματική δοκιμή σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Βόλου.

•         Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (Precision Farming) σε βαμβάκι, αμπέλι και μήλα.  Χαρτογράφηση παραγωγής και ποιοτικών χαρακτηριστικών. Χαρτογράφηση ιδιοτήτων του εδάφους και διερεύνηση αιτιών διαφοροποίησης της παραγωγής με χρήση GIS. Ανάπτυξη εξοπλισμού για εφαρμογή μεταβλητών εισροών.

•         Ανάπτυξη αυτόνομου οχήματος για μετακίνηση στον αγρό και αυτόματη συλλογή πληροφοριών.

•         Εφαρμογές εδαφομηχανικής στη κατεργασία και στη συμπίεση του εδάφους και στην έλξη του γ. ελκυστήρα.

•         Επίδραση της κατεργασίας του εδάφους στη απορροή του νερού, στη διάβρωση και στις καλλιέργειες.

•         Σχεδιασμός, δοκιμή και αξιολόγηση μηχανημάτων κατεργασίας εδάφους.

•         Σχεδιασμός και κατασκευή επιστημονικών οργάνων για τη μελέτη ιδιοτήτων του εδάφους (υδραυλικός εδαφολήπτης, υδραυλικό όργανο μέτρησης της αντίστασης του εδάφους στη διείσδυση.

•         Δοκιμές γεωργικών μηχανημάτων.